Algemene Voorwaarden

Identificatie verplicht

Vergeet niet bij een bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Wettelijke verplichting

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (WWFT) bent u verplicht zichzelf te identificeren bij een bezoek aan de notaris. Wij zijn verplicht om een kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier te bewaren. Ten behoeve van deze identificatie kan gebruik worden gemaakt van een geldig paspoort, een Europese of gemeentelijke identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs.

 

 

Algemene Voorwaarden
Notariskantoor Grijmans Dierckxsens B.V.

Opdrachten die door Notariskantoor Grijmans Dierckxsens B.V. zijn of worden aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1
Organisatie kantoor

Notariskantoor Grijmans Dierckxsens B.V. (hierna ook te noemen: “het kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kantoor kan naast de statutaire naam de volgende handelsnamen voeren: “GD Notaris” of “GD Notarissen”.

Artikel 2
De opdracht

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Verstrekte opdrachten worden door het kantoor slechts uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (hierna ook te noemen: “de cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt de kosten die het kantoor in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken.
 2. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht laat uitvoeren door aan haar verbonden (kandidaat-)notarissen en/of medewerkers, of zo nodig door derden. Het kantoor zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de keuze van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is tevoren met de cliënt overleg plegen. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. De cliënt machtigt het kantoor eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 3
Gevolgen opdrachtverlening. Het honorarium

 1. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van het kantoor. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 2. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een namens het kantoor op verzoek van de cliënt opgemaakte ontwerp-akte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies of andere verrichte werkzaamheden, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan het kantoor, voor zover niet reeds een opdrachtbevestiging van de cliënt is ontvangen. De ontvangst door het kantoor van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan (een notaris van) het kantoor tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden of op andere wijze niet leidt tot het passeren van een akte van levering, zijn koper en verkoper gehouden de kosten te voldoen en de werkzaamheden te vergoeden die het kantoor in het belang van elk van hen heeft moeten maken casu quo heeft moeten verrichten in het kader van de voorbereiding van de overdracht en royement van hypotheken en eventuele beslagen.
 3. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door het kantoor gehanteerde uurtarief. Het kantoor is bevoegd het uurtarief jaarlijks per één januari aan te passen. Het kantoor is bevoegd om te verlangen dat een voorschotrekening wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Het kantoor is voorts bevoegd om tot het verzenden van tussentijdse rekeningen over te gaan. Het kantoor is tevens bevoegd het aan haar verschuldigd bedrag te verrekenen met of in te houden op een bedrag dat aan de cliënt voldaan dient te worden, bijvoorbeeld uit hoofde van een verkoopopbrengst, een waarborgsom (al dan niet krachtens bankgarantie) of een depotbedrag.
 4. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is het kantoor bevoegd de werkzaamheden in rekening te brengen bij de cliënt. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 5. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door het kantoor op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als buitengerechtelijke incassokosten vijftien procent (15 %) van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00).
 6. Een vordering op het kantoor vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Het kantoor betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 7. Op de dienstverlening van het kantoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is het kantoor onder meer verplicht:
  • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een “cliëntenonderzoek” uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financiële inlichtingen eenheid te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Artikel 4
Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Als de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte en door de cliënt aan het kantoor betaalde honorarium.
 2. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als het kantoor aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, of in geval van een cyberincident.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor genoemd is gemaakt ten behoeve van de (kandidaat-)notarissen verbonden aan het kantoor en van alle overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

Artikel 5
Geschillenregelingen

Op de dienstverlening van het kantoor is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 6
Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat bevoegd. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

- Deze voorwaarden zijn op 16 september 2016 onder nr. 27361846 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.