Verantwoord Schenken

Tarieven schenkbelasting 2022

Als u een schenking ontvangt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.
lees meer

Brochure Levenstestament

Wie behartigt bij leven uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit kunt u vastleggen in een zogenaamd levenstestament, dat landelijk wordt geregistreerd. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen in het register nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen voor zover dit recht uit uw levenstestament voortvloeit. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
download brochure »

 

Schenken & Volmacht

Papieren schenking

Door te ‘schenken op papier’ kunt u erfbelasting besparen door in een notariële akte aan uw kinderen bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu geen middelen vrij te maken om deze schenkingen nu daadwerkelijk te doen, maar u erkent uitsluitend een hoofdsom schuldig te zijn en betaalt uw kinderen slechts de rente daarover.

Op dit moment is het schenken op papier iets minder populair, omdat de vorderingen en schulden uit hoofde van deze schenking in de inkomstenbelasting anders behandeld worden dan vroeger. Wij kunnen hierover uitleg geven. Uiteraard kunt u dit ook navragen bij uw eigen fiscalist of accountant, met wie wij graag overleggen als u dat fijn vindt.

Het voordeel van een papieren schenking is dat de schenking geschiedt bij notariële akte onder allerlei met u besproken, door ons geadviseerde bepalingen en bedingen. Ook als u bijvoorbeeld gewoon een geldbedrag of effecten wil gaan schenken, blijft het nuttig om de voorwaarden waaronder u deze schenking doet bij notariële akte (of in een door ons op te stellen kader) vast te leggen. Aldus kunt u bijvoorbeeld de begiftigde beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding in zijn/haar huwelijk en kunt u voorkomen dat wat u schenkt kan ‘weglekken’ aan een schoonkind, zijn/haar familie of nieuwe partner. Wij denken op dit punt graag op u mee.

Uitsluitingsclausule

De meeste ouders willen aan hun eigen kinderen schenken en niet aan de aangetrouwde kinderen. Bij een schenking aan uw kinderen kunt u bepalen dat de schenking alleen voor uw kind is en niet ook aan de partner van uw kind toekomt.

Belasting besparen door schenken

Door bij leven al vermogen te schenken aan uw kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van erfbelasting bereiken. U kunt hiervoor, samen met ons kantoor, een schenkingsprogramma opstellen.

Een schenkingsplan wordt vaak opgesteld binnen de ruimte die u tegen 0% (en vaak ook tegen maximaal 10%) jaarlijks kunt schenken. Dat bespaart later soms 10% of 20% erfbelasting en bovendien rendeert het geschonken vermogen al bij uw kinderen.

Ook al is de jubelton inmiddels afgeschaft, u kunt uw kind nog steeds (redelijk) gunstig financieel helpen bij de aankoop van een nieuwe woning.

Wij denken hierbij graag met u mee, ook omdat men soms enerzijds wel wil schenken, maar anderzijds toch nog grip of zeggenschap wil hebben of houden op het geschonken vermogen.

Levenstestament. Kader voor wat u goed vindt, mede ter voorkoming van een bewind of curatele

Het kan nuttig zijn om bij een notariële akte (en wel in een levenstestament) een volmacht te geven aan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Dit is handig in een situatie waarin u zelf niet meer in staat bent om uw financiële belangen waar te nemen gelet op een lichamelijke of geestelijke toestand.

In zo’n akte leggen we vaak ook vast of u het goed vindt dat – bijvoorbeeld na verkoop van uw woning – er een aantal grotere schenkingen gedaan worden aan uw kinderen ter besparing van erfbelasting en/of hoge eigen bijdrage voor uw zorg.

Belt u Grijmans Dierckxsens gerust indien u vragen heeft over schenken en/of een levenstestament/volmacht.