Tijdig uw testament maken of aanpassen

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.
download brochure »

Tarieven erf- en schenkbelasting

Wanneer u iets nalaat of schenkt, is de kans groot dat de begunstigde(n) hierover belasting moet(en) betalen. Maar alleen als het bedrag hoger is dan de vrijstelling.
bekijk tarieven

Rampenclausule

Een testament met rampenclausule is belangrijk voor echtparen zonder kinderen. De wet leidt namelijk niet altijd tot het meest logische of billijke resultaat in het geval van kort na elkaar overlijden. In een goed testament wordt hier rekening mee gehouden.
lees verder »

Levenstestament

Wie behartigt bij leven uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit kunt u vastleggen in een zogenaamd levenstestament, dat landelijk wordt geregistreerd. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen in het register nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen voor zover dit recht uit uw levenstestament voortvloeit. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
download brochure »

Let op! Wetswijziging

Per 1 januari 2010 is de Successiewet aangepast. Gelet op de wijzigingen raden wij u aan om bestaande testamenten en (direct) opeisbare geldleningen te laten toetsen door Notariskantoor Grijmans Dierckxsens.
meer over de nieuwe wet »

 

Testament opmaken of aanpassen

Een testament opmaken is een heel persoonlijke aangelegenheid. Veel mensen vinden het moeilijk om na te denken over hoe alles zou moeten gaan na hun overlijden. Het is daarom belangrijk om goed over uw wensen na te denken. Wij begeleiden u graag in de wijze waarop deze wensen goed worden vastgelegd in uw testament. Daarbij houden we rekening met diverse aspecten. Zo moet uw nalatenschap “makkelijk” afgewikkeld worden, moet duidelijk zijn wie wat krijgt en moet er rekening worden gehouden met de emotionele reactie van de mensen die u achterlaat en met de fiscale gevolgen van uw wensen.

Verzorging van langstlevende partner of echtgenoot

Wanneer u de verzorging van uw partner of echtgenoot voorop wenst te stellen, dan kunt u het beste een testament op laten stellen waarin u de langstlevende partner of echtgenoot de baas maakt. U kunt hierbij denken aan het benoemen van de langstlevende partner tot uw executeur.

Combinatietestament

Bij een combinatietestament heeft de langstlevende de keuze uit een paar mogelijkheden hoe de nalatenschap verdeeld zal worden. Het is mogelijk het combinatietestament zodanig te formuleren dat medewerking van de kinderen bij de verdeling niet of juist wel noodzakelijk is.

Een combinatietestament geeft de langstlevende bijvoorbeeld de keuze of hij/zij vol eigenaar van de woning wil worden of de woning slechts in vruchtgebruik zal krijgen. Sommige combinatietestamenten kennen daarnaast een opvul/afvullegaat. Daarmee kan na het overlijden van de eerste echtgenoot invloed worden uitgeoefend op de hoogte van de erfbelasting die dan verschuldigd is. We leggen u dit graag uit en kunnen berekenen voor u of dit in uw situatie nuttig of nodig kan zijn.

Executeur

U kunt in uw testament iemand benoemen die de afwikkeling van uw nalatenschap gaat verzorgen. U kunt zelf aangeven welke bevoegdheden de executeur zal krijgen.

Uitsluitingsclausule

De meeste ouders willen alleen aan hun eigen kinderen schenken en niet aan de aangetrouwde kinderen. Bij een schenking aan uw kinderen kunt u dit bepalen.

O.a. bij echtscheiding: Tweetrapsmaking

Bij de tweetrapsmaking beschikt de testateur (erflater) tweemaal over zijn nagelaten goederen. Hij bepaalt bij testament dat het recht van de eerste erfgenaam (bezwaarde) bij diens overlijden eindigt en dat daarna een of meer anderen (verwachters) als erfgenaam opkomen indien zij nog leven als de bezwaarde overlijdt. Zo kan u voorkomen dat uw erfenis eerst wordt verkregen door uw kind en vervolgens na het overlijden van uw kind krachtens erfrecht wordt verkregen door de andere ouder van uw kind, uw ex-partner.

Controleren op actuele wijzigingen

Uw wensen en omstandigheden willen in de loop van de tijd nog wel eens veranderen. Daarnaast verandert de wetgeving ook geregeld. Zo werd in 2003 het nieuwe Erfrecht ingevoerd en geldt sinds 1 januari 2010 een nieuwe Successiewet. We adviseren u daarom uw bestaande testament met enige regelmaat (bijvoorbeeld eens in de vijf jaar) samen met ons te bekijken en te bespreken. Het is belangrijk dat een testament up-to-date is.

Wilt u graag meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.