Making notes

Brochure Levenstestament

Wie behartigt bij leven uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit kunt u vastleggen in een zogenaamd levenstestament, dat landelijk wordt geregistreerd. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen in het register nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen voor zover dit recht uit uw levenstestament voortvloeit. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
download brochure »

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.
download brochure »

 

 

Levenstestament: wie behartigt uw belangen
als u dit zelf niet meer kunt?

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

Vertrouwenspersonen

U kunt bij ons kantoor een ‘levenstestament’ opstellen. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medische gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wensen op medisch gebied

Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. De bekendste is de euthanasieverklaring. U kunt ook een‘niet-behandelverklaring’ opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Ook een behandelgebod, waarin u aangeeft dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden.

Beheer van uw vermogen

U heeft binnen uw persoonlijke kring één of twee personen waarvan u meteen zegt dat zij goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies inzake het te voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt het belangrijk aan culturele of charitatieve instellingen te doneren. U instrueert uw gevolmachtigde op welke wijze hiermee door te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende middelen achter de hand zijn om uw welzijn te waarborgen.

Mentorschap / bewind / curatele

Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie vooral niet!) en welke instructies krijgt deze persoon.

Landelijke registratie

Als een levenstestament getekend wordt, registreren we de akte bij het Centraal Levenstestamentenregister. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen dan in het landelijke register nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen voor zover dit recht uit uw levenstestament voortvloeit. Uw privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd.

Levenstestament en Notariskantoor Grijmans Dierckxsens

Graag adviseren wij u over uw levenstestament. U kunt contact opnemen met ons voor het bespreken van uw specifieke wensen.